ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ   

ລາວ ເວບ ດີຊາຍນ໌ ສະຕູດີໂອ ແມ່ນຜູ້ ໃຫ້ບໍລິການ ອອກແບບ ເວບໄຊ້, ເຊິ່ງ ພວກເຮົາມັກ ໃນການພັດທະນາ ເວບໄຊ້, ເພາະເຫັນວ່າ ໃນຍຸກ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວ ສານນີ້ ເວບໄຊ້ ເປັນເຄື່ອງມື ອັນສໍາຄັນໃນ ການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະນັ້ນພວກເຮົາ ຈຶ່ງສ້າງ ເວບນີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິ ການແກ່ ທຸກທ່ານ ທີ່ສົນໃຈ ຢາກມີເວບໄຊ້ເປັນ ຂອງ ຕົນເອງ.


ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາ ຍັງສຶກສາດ້ານ ການສ້າງງານສິລ ດ້ວຍ ລະບົບຄອມພິວເຕີ (Graphic Design) ທ່ານຈຶ່ງ ຫມັ້ນໃຈ ໄດ້ວ່າເວບໄຊ້ຂອງທ່ານ ຈະມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ເຂົ້າກັບ ກິດຈະ ການຂອງ ທ່ານໄດ້ ເປັນຢ່າງດີ, ແລະ ພວກເຮົາ ຍັງສາມາດ ຊ່ວຍທ່ານ ໃນການພັດທະນາ ລະບົບ ຊື້ຂາຍ ສິນຄ້າທາງ ອິນເຕີເນັດ ນໍາອີກ.