ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ   

ລາວ ເວບ ດີຊາຍນ໌ ສະຕູດີໂອ ແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ອອກແບບເວບໄຊ້, ເຊິ່ງ ພວກເຮົາມັກ ໃນການພັດທະນາເວບໄຊ້, ເພາະເຫັນວ່າ ໃນຍຸກ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວ ສານນີ້ ເວບໄຊ້ ເປັນເຄື່ອງມື ອັນສໍາຄັນໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະນັ້ນພວກເຮົາ ຈຶ່ງສ້າງ ເວບນີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິ ການແກ່ ທຸກທ່ານ ທີ່ສົນໃຈ ຢາກມີເວບໄຊ້ເປັນ ຂອງ ຕົນເອງ.


ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງສຶກສາດ້ານການສ້າງງານສິລ ດ້ວຍລະບົບຄອມພິວເຕີ (Graphic Design) ທ່ານຈຶ່ງຫມັ້ນໃຈໄດ້ວ່າເວບໄຊ້ຂອງທ່ານ ຈະມີຄວາມສວຍງາມ ແລະ ເຂົ້າກັບ ກິດຈະ ການຂອງ ທ່ານໄດ້ ເປັນຢ່າງດີ, ແລະ ພວກເຮົາ ຍັງສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ໃນການພັດທະນາ ລະບົບ ຊື້ຂາຍສິນຄ້າທາງ ອິນເຕີເນັດ ນໍາອີກ.